Algemene voorwaarden Praktijk de Interactie

1. Algemeen

De Interactie B.V. is opgericht door Claudia Benmesahel-Kruidbos, gevestigd te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80031463.

De Interactie B.V. (hierna te noemen De Interactie) richt zich op het begeleiden van kinderen volgens het concept van Mediërend Leren evenals het organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met De Interactie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 begeleidingssessie.

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of mobiel nummer is uiteraard mogelijk. Bij ziekte gaarne in overleg.

4. Vergoeding

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder de tab ‘Vergoeding’ op de website of na te vragen bij De Interactie. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Wij worden vergoed vanuit de ISNV (Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe). Dit geldt voor Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of een verwijzing van een casemanager of het expertteam nodig.

Voor andere gemeenten geldt dat vergoeding via PGB mogelijk is.

Wij leveren maatwerk. Neem contact op voor meer informatie.

De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

5. AVG

Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden conform de AVG. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

6. Betalingsvoorwaarden

Na iedere sessie of consult dient u direct middels pin of contant betalen. Indien gewenst kunt u een factuur toegezonden krijgen per mail.

Bij niet betalen is De Interactie gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Mocht na de eerste herinnering de het openstaande bedrag niet betaald zijn dan brengen wij €5,00 administratie kosten in rekening.

Na een tweede herinnering zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven waarbij de kosten geheel voor de debiteur zijn.

7. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt De Interactie u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. De Interactie sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door De Interactie tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Interactie.

8. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

De Interactie is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

9. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die door ouders en of begeleiders en of kinderen aan de opdrachtnemer worden toevertrouwd zullen conform de meldcode Huiselijk geweld zoals omschreven in de wet behandeld worden. Voor meer informatie omtrent de wet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html

10. Observaties en verslag

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt de opdrachtnemer school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit gebeurt middels filmopnames ten behoeve van het analyseren van de cliënt en de hulpvraag. De opnames blijven te allen tijde eigendom van De Interactie en zullen niet gedeeld of verspreid worden en slechts met toestemming van cliënt en ouders/verzorgers aan derden worden getoond.

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door De Interactie gemaakt in overleg met ouders. Het verslag is en blijft eigendom van De Interactie.

11. Klachten

Voor klachten van inhoudelijke aard is De Interactie aangesloten bij de Zorgprofessional, de branchevereniging voor zorgprofessionals, waar een klachtenprocedure voor cliënten beschikbaar is.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wij zijn aangesloten bij het www.mediatienetwerk.nl en gehouden aan de eisen die gesteld worden vanuit http://www.icelp.info.