Algemene voorwaarden Praktijk de Interactie

Algemene Voorwaarden De Interactie B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. De Interactie B.V.: de opdrachtnemer gevestigd te Zeewolde ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 80031463;
    b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Interactie B.V. een overeenkomst sluit;
    c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en De Interactie B.V.;
  2. Diensten: de Interactie B.V. richt zich op het begeleiden van kinderen volgens het concept van Mediërend Leren evenals het organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten;
  3. Offerte: de schriftelijke overeenkomst tussen De Interactie B.V. en klanten met de eventuele daarbij behorende bijlagen.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen De Interactie B.V. en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan en de offerte ondertekend heeft geretourneerd en nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1  De Interactie B.V. draagt er zorg voor dat de uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
4.2  De Interactie B.V. heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren na overleg met de klant.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst vertraagd wordt door toedoen van de klant, bijvoorbeeld doordat de klant niet tijdig alle gewenste gegevens en/of informatie verstrekt, kan De Interactie B.V. daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 Levertijd
5.1 De door De Interactie B.V. opgegeven levertijden zijn als fatale termijnen te beschouwen.
5.2 De levertijd gaat in op het moment dat:

–  de klant van De Interactie B.V. een elektronische bevestiging heeft ontvangen en;

–  een voorschot omschreven als in artikel 7 is betaald aan De Interactie B.V. en;

–  alle benodigde gegevens zijn ontvangen.
5.3 Indien er sprake is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 11, wordt de levertijd verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt.
5.4 Indien De Interactie B.V. het vermoeden heeft dat de vermelde levertijd niet gehaald wordt, dan stelt De Interactie B.V. de klant daarvan telefonisch of via de e-mail op de hoogte. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 6 Vergoeding
6.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief 21 % btw. Deze zijn na te lezen onder de tab ‘vergoeding’ op de website of na te vragen.

6.2 Wij worden vergoed vanuit de ISNV (Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe). Dit geldt voor Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of een verwijzing van een casemanager of het expertteam nodig. Via andere gemeenten geldt dat vergoeding via PGB mogelijk is.
6.3 De prijzen voor de diensten kunnen te allen tijde gewijzigd worden met dien verstande dat het tijdig van tevoren schriftelijk zal worden gemeld aan de klant.

Artikel 7 Facturatie en betaling

7.1 De factuur wordt via de e-mail gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur is aangegeven.

7.2 Bij de betaling wordt het gehele bedrag betaald.

7.3 Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verjaring

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De Interactie B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Interactie B.V. worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens en/of materialen niet verstrekt, dan De Interactie B.V. niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
8.2  De Interactie B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voor de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan De Interactie B.V. worden verstrekt.
8.3  De Interactie B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4 Indien De Interactie B.V. desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van De Interactie B.V.
8.6 Alle aanspraken jegens De Interactie B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij De Interactie B.V. zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij De Interactie B.V. voor de aanspraken terzake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
9.2 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan De Interactie B.V.
9.3 Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van De Interactie B.V. , wordt alle schade die De Interactie B.V. daardoor lijdt of zal lijden aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
10.1  De Interactie B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst De Interactie B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
10.2 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is De Interactie B.V. gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 11 Overmacht
De Interactie B.V. kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens De Interactie B.V. de overeenkomst uitvoert.

Artikel 12 Vertrouwelijke informatie
12.1 De Interactie B.V. is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift De Interactie B.V. tot mededeling verplicht.

12.2 Alle informatie die door ouders en of begeleiders en of kinderen aan de Interactie B.V. worden toevertrouwd zullen conform de meldcode huiselijk geweld zoals omschreven in de wet behandeld worden. Voor meer informatie omtrent de wet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html

Artikel 13 Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

13.1 De Interactie B.V. is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

13.2 Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

13.3 Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventueel gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord,  dat indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins , hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Interactie B.V. kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 14 Observaties en verslag

14.1 Op verzoek van de ouders/verzorgers of begeleiders van het kind bezoekt de Interactie B.V. school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit gebeurt middels filmopnames ten behoeve van het analyseren van de klant en de hulpvraag. De opnames blijven te allen tijde eigendom van de Interactie B.V. en zullen niet gedeeld of verspreid worden en slechts met toestemming van de klant en diens ouders/verzorgers of begeleiders aan derden worden getoond.

14.2 Op verzoek van de klant of diens ouders/verzorgers of begeleiders van de klant kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door de Interactie B.V. gemaakt in overleg met ouders. Het verslag is en blijft eigendom van de Interactie B.V.

Artikel 15 Klachten

Voor klachten van inhoudelijke aard is de Interactie B.V. aangesloten bij de Zorgprofessional, de branchevereniging voor zorgprofessionals, waar een klachtenprocedure voor klanten beschikbaar is.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 De rechtsverhouding tussen de klant en De Interactie B.V. is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
16.2 De rechter in de vestigingsplaats van De Interactie B.V. is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

16.3 Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wij zijn aangesloten bij het www.medianetwerk.nl en houden ons aan de eisen die gesteld worden vanuit http://home/u45343p40910/domains/leerdenken.nl/public_html.icelp.info