Privacyverklaring De Interactie

De Interactie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Interactie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

•           uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•           verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•           vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•           passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•           geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•           op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Positief Ontwikkelingspsychologe ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door De Interactie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

•           Administratieve doeleinden
•           Het opstellen van plan voor diagnostiek
•           Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek
•           Het opstellen van rapportages naar aanleiding van diagnostiek
•           Het opstellen van het begeleidingsplan
•           Uitvoering geven aan het begeleidingsplan
•           Het declareren van de zorgkosten bij particulieren en samenwerkingsverbanden
•           Het afhandelen van betalingen door particulieren

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

•           Het contact- of afsprakenformulier op de website

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Interactie onder meer de volgende persoonsgegevens van een volwassen cliënt of de jeugdige en ouders/verzorgers vragen:

•           Voornaam
•           Tussenvoegsel
•           Achternaam
•           Telefoonnummer
•           E-mailadres
•           Geboortedatum
•           Inhoudelijke informatie rondom de situatie van de cliënt en zijn omgeving, zoals verstrekt op de contact- of afsprakenpagina op de website
•           Indien van toepassing en met toestemming van cliënt, gegevens van diagnostiek of behandeling door derden

Uw persoonsgegevens worden door De Interactie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de begeleiding en daarna 2 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk geeft, verstrekken wij uitsluitend na toestemming aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens kunnen verder uitsluitend worden gedeeld indien de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger.

Bewaartermijn

De Interactie bewaart persoonsgegevens na afloop van het begeleidingstraject gedurende 2 jaar. Hierna zal het dossier worden vernietigd. U kunt schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wetgeving.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

•           Alle personen die namens De Interactie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•           We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
•           We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
•           Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
•           We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

De Interactie gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die De Interactie gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan De Interactie hiermee de website optimaliseren.

Omdat De Interactie alleen cookies gebruikt voor het technisch functioneren van de website en geen gegevens verstrekt aan derde partijen, hoeft u geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies, zoals aangegeven is in artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassen privacyverklaring

De Interactie zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst De Interactie eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt De Interactie voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geeft De Interactie aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

De Interactie B.V.
T.a.v. Claudia Benmesahel-Kruidbos
Gildenveld 30C, 3892 DH Zeewolde
Tel: 06-19960759

info@leerdenken.nl

Datum laatste wijziging: 8 september 2020